mn

毅金贝贝

ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠶ
ᠤᠴᠢᠷ

# ᠵᠤᠭᠤᠭ
ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠬᠦ #
# ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠤᠯᠬᠤ
ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ #
# ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ
ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ #
# ᠬᠠ ᠬᠠ #

ᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠸ 
ᠲᠡᠶ
ᠤᠴᠢᠷ

# ᠬᠢᠯᠢᠰᠳᠡᠬᠦ # # ᠳᠠᠬᠢᠨ
ᠳᠣᠯᠤᠭ᠎ᠠ
ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ
ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠤ #
# ᠪᠤᠵᠠᠷ
ᠦᠭᠡ #

 • ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠤᠴᠢᠷᠲᠠᠢ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠤᠴᠢᠷᠲᠠᠢ᠂ ᠡᠨᠡᠷᠢᠯᠲᠦ ᠠᠪᠤ ᠬᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ  ᠡᠴᠡ[ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠦᠪᠠᠢ] ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠢᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠥᠮ᠃ Hi᠂ ᠨᠠᠮᠠᠶᠢ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠦᠪᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠮᠡᠨᠳᠦ~
ᠢᠯᠡᠭᠡᠬᠦ

ᠮᠢᠨᠤ
ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ
ᠵᠦᠢᠯ 

 • ᠵᠣᠭᠣᠭᠳᠠᠬᠤ

 • ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠶ
  ᠪᠢᠴᠢᠭ

 • ᠴᠠᠭ
  ᠠᠭᠤᠷ

 • ᠴᠠᠭ

 • ᠡᠳᠦᠷ
  ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ

你可以这样问我:

搜歌曲方法 例如:ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠳᠡᠰᠢ

ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠠᠢᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠄ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠳᠡᠰᠢ

搜索天气方法: ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠤᠷ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ

ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠬᠠᠢᠬᠤ᠄ ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠤᠷ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ

问当前时间: ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ

ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠤ᠄ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ